شرکت زاگرس صنعت آرکا

تجهیزات نظافت صنعتی و خدمات نظافت صنعتی

اغلب درخدمات نظافت صنعتی برای محیط های ادارای که نوع آلودگی سطحی است از کفشوی و سوییپر استفاده میشود.
برای نظافت کارخانه های صنعتی که آلودگی توده ای و دپو شده است از مکنده های صنعتی(وکیوم لودر) که نوع آن را شرایط مشخص میکند،استفاده میشود.

ادامه مطالعه