ZSARKA
zagros

-

-

تخلیه لجن و پاکسازی مخازن

تخلیه لجن و پاکسازی مخازن

تخلیه لجن و پاکسازی مخازن تخلیه لجن و پاکسازی مخازن پسماندهای نفتی یکی ازگونه های خطرناک پسمانده بوده وعلاوه برخطر زیست محیطی برای افرادی که باآن درتماس ومجاورت هستند نیز بسیار خطرناک است. روش سنتی جمع آوری پسماندهای نفتی استفاده ازنیروی انسانی و پمپ های لجن کش است. خظرناک بودن این مواد برای کارگران،این روش […]

ادامه مطلب


    جستجو