دریل رادیال -ماشین سوراخکاری

دریل رادیال -ماشین سوراخکاری

ماشین های دریل رادیال ماشین هایی ازنوع دریل میباشند،که کالاسکه(گیربکس)به منظورحرکت شعاعی بروی بازویی که حول ستون خود میچرخد،حرکت میکند.
این نوع مکانیزم حرکتی،به منظور سوراخکاری نقطه به نقطه بروی قطعات بزرگی که امکان سوراخکاری با دریل ستونی و یا دریل های مگنت پرتابل نیست،بکار میرود.
این نوع ماشین ها ازمدل های بسیار ابتدایی دربخش ماشین ابزار ولی درعین حالی ضروری درتولیدات صنعتی به حساب می آیند.

در ماشین های دریل رادیال میتوان گیربکس را درجهات مختلف به حرکت در آورد و براساس محل سوراخکاری مورد نظر عملیات ماشینکاری را انجام داد.
این نوع عملکرد زمان سوراخکاری و دقت را به مراتب در مقایسه با ماشین آلات دیگر کاهش خواهد داد.
دریل های رادیال در انواع و سایز های مختلفی ساخته میگردد.
در ایران به منظور استفاده از دریل رادیال دربخش قالبسازی که درکارگاه های کوچک به منظور سوراخکاری قطعات کوچک قالب استفاده میشود،میتوان از رادیال های بازو 80 با مته 40بهره برد.
چراکه این نوع دریل های رادیال از قیمت وابعاد کمتری برخوردارند ومیتوانند درفضاهای کوچکتر مورداستفاده قراربگیرند.

مشاهده شده دربرخی موارد دریل های رادیال باابعاد بزرگتر مانند طول بازوی 130و140 دربازار ایران عرضه شده،که تفاوت چندان محسوسی دربخش:
  • گیربکس
  • قطر ستون
  • ارتقای بازو
یاالمان های تاثیرگذار دربخش توان ودقت ماشین درآنها لحاظ نگردیده است.
این موضوع که مشتری باخرید دستگاهی بزرگتر وقیمت نه چندان بالاتر اقدام به تولید مینماید درابتدا امری است خوشایند.
براساس مهندسی ساخت المان های اصلی بایدتناسب ساختاری بایکدیگر داشته باشند که مستقیما درقیمت تمام شده تاثیر میگذارند و قیمت محصول راافزایش میدهند.
صنعتگران ماباید بدانند دریل رادیال ها باید براساس جدول سوارخکاری که نوع مته،سوراخ ومیزان پیشروی استانداردبرای آنها تعیین شده است،کار کنند.

کالاسکه به خصوص درمواقعی که درانتهای بازو قراردارد و درحال عملیات سوارخکاری است،بیشترین حجم فشار به ستون،بازو و گیربکس را واردمینماید.
درزمانی که مته کند میباشد وحجم سوراخکاری عمیق افزایش پیدا میکند،بصورت فزاینده ای عمر محصول و درنتیجه کارایی ماشین رادیال را بامشکلاتی روبرو خواهدکرد.
بنابراین بر اساس کار و حجم تولید و نوع متریال دستگاه،انتخاب کنید و مورداستفاده قراردهید که این امرسرمایه گذاری شما رابا بهره وری چند درصدی مواجه مینماید.
یکی ازمزایای بزرک استفاده ازدستگاه دریل رادیال این است که میتوان قطعه رابروی زمین بافیکسچر ست و عملیات سوراخکاری راانجام داد.
در مواردی که قطعات،بزرگ و یا بسیار سنگین است ازاین نوع عملکرد میتوان بهره برد.
دریل های رادیال میتوانند با کارایی های مختلفی ساخته شوند مانند:
کلگلی زاویه خور(swivel head)
ستون متحرک(moving column)