نظافت کارخانه سیمان

 

نظافت کارخانه سیمان

فرآیند تولید سیمان معمولاً باعث ریزش خاک ودیگر مواد درحین جابجایی،تغییر شکل وخطوط ذخیره میشود.
دراین مقاله توضیح میدهیم،که چرا تمیز نگهداشتن کارخانه سیمان مهم بوده وپیشنهاداتی برای بهترانجام دادن آن بیان میکنیم.
علی رغم بکارگیری  فناوری های جدید وتلاش برای نگهداری وبروز نگهداشتن ماشین آلات درکارخانه سیمان ریزش مواد رخ میدهد.

نظافت کارخانه سیمان

این مواد متشکل ازمواد خام، افزودنی ها، سوخت های فسیلی، خاکستر وخود سیمان میباشند.
دریک کارخانه سیمان متوسط،میزان ریزش تقریبا 15تن در روز تخمین زده میشودکه هزینه های قابل توجه ای را درموارد زیربه کارخانه تحمیل میکنند:
 • کاهش تولیدات
 • عملکرد ناکافی وناپیوسته ماشین آلات
 • افزایش خطر حوادث وبیماری ها

نظافت کارخانه سیمان

 

عمدتااین مشکلات به دلیل پیچیدگی فرآیند تولیدسیمان،به دلیل تنوع گسترده مواد مورداستفاده ودر آخربه دلیل مساحت کارخانه میباشد.
امروزه عاری نگهداشتن محیط کاراز هرگونه آلودگی ونظافت آن واقعیتی لاینفک در هرمرحله ازفرآیند تولید وتوزیع میباشد.
دلایل اصلی برای تمیز کردن یک کارخانه سیمانی عبارتند از :
 • بازیافت محصول پخش شده
 • تمیز نگه داشتن خط تولید
 • کاهش قابل توجه وموثر هزینه های نگهداری
 • افزایش طول عمرماشین آلات
 • کاهش خطر خرابی ها
 • ایمنی بالاتر اپراتورها با کاهش حوادث
 • کم کردن بیماری های مرتبط با مواد
 • محیطی با کیفیت تر و سالم تر
 • کاهش هزینه های پرسنلی
 • کیفیت بالاتر محصولات نهایی

نظافت کارخانه سیمان

بهترین راه برای تمیز نگهداشتن هرکارخانه مشخصاً داشتن خطوط تسمه نقاله آب بندی شده،سیستم خاک زدایی خوب والبته داشتن سیستم مکنده صنعتی میباشد.
مکنده صنعتی تقریبا درهرمرحله ازفرآیند تولید استفاده میشوند.

فواید مکنده صنعتی

 • کاهش زمان نظافت درمقایسه بازمان نظافت دستی،که تا چهاربرابرکاهش مییابد.
 • کاهش تعداد پرسنل برای نظافت
 • هوای عاری ازگرد وخاک(درزمان نظافت دستی گرد وخاک زیادی درهوا پخش میشود)
 • تمامی موادجمع آوری شده وارد مخزن شده وبراحتی میتوان آن را انتقال ودر محل مناسب تخلیه کرد.
 • به کمک نازلهای ویژه،زمان جمع آوری وانتقال میزان زیادی ازمواد بسیار کاهش مییابد.
(بعنوان مثال،با استفاده از یک مکنده برقی 90کیلووات وبا ورودی 10سانتیمترامکان جمع آوری 25تن سیمان دریک ساعت وجوددارد)

نظافت کارخانه سیمان

ادامه دارد…

نظافت کارخانه سیمان