مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت

 

مکنده صنعتی - وکیوم لودر

مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت
شرکت زاگرس صنعت آرکا مکنده های مرکزی خودرا باتوجه به نیازهای خاص مشتریان واختصاصاً برای آنها طراحی وتولید مینماید.
کارخانجاتی که باموادپودری وگرانول سروکار دارند ومحیط هایی همواره آلوده دارند،مانند:کارخانجات سیمان یاپتروشیمی،ازمکانهایی هستند،که این دستگاه ها میتوانند بیشترین کارایی راداشته باشند.
این سیستمها تافشارمنفی 900میلی بار ومکش هوای 10000مترمکعب درساعت قابل ارائه می باشند.
مکنده های ثابت قادرند توسط شبکه لوله کشی،محوطه های وسیعی را درکارخانجات تحت پوشش قراردهند.

ازمزایای دستگاه مکنده مرکزی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 •  بالابردن استاندارهای زیست محیطی
 • امکان انتقال موادپودری به نقاط مختلف و درفواصل مختلف
 • کاهش ضایعات ازطریق جمع آوری موادوبازگرداندن آنها به خطوط تولید
 • کاهش هزینه های نگهداری وتعمیر دستگاههای خطوط تولید
 • سهولت درامر نظافت نسبت به سیستمهای سنتی وجاروبرقی های متحرک
 • امکان لوله کشی درطبقات ودسترسی به مکان های دورازدسترس
 • کاهش هزینه های نظافت درکارخانه
 • امکان نصب دستگاه باقدرتهای بالا جهت استفاده همزمان درنقاط مختلف کارخانه
 • امکان تخلیه موادجمع آوری شده به صورتهای مختلف

مکنده صنعتی - وکیوم لودر

 

مکنده های مرکزی شامل قسمت های ذیل میباشند:

 1. سیکلون ومخزن مواد
 2. محفظه فیلتر وفیلتراصلی
 3. واحدمکش
 4. سیستم کنترل دستگاه
 5. سیستم لوله کشی
موادمکش شده ابتدا ازطریق لوله کشی،واردسیکلون مخزن دستگاه شده وبدین ترتیب،مواد ازگردوغبار جدا ودرپایین مخزن ته نشین میشود.
غبار جدا شده،وارد محفظه فیلتر شده که دراین قسمت بوسیله فیلترهای اولیه دستگاه،هوای آلوده تمیزشده ودرنهایت باعبور ازواحدمکش،ازطریق صداخفه کن های خروجی واردمحیط میشود.

سیکلون و مخزن مواد:

این واحد،مواد رااز غبارجدا نموده وبدین ترتیب مواد درپایین مخزن ته نشین میگردد،در آنجا ازطریق یک دریچه میتوان مواد راتخلیه نمود.
دراین مخزن،ازیک سنسورکنترل سطح مواداستفاده شده،درصورت بالارفتن سطح موادازسطح مجاز(پر شدن مخزن)عمل کرده.
پس از پرشدن مخزن بوسیله تابلوی فرمان اپراتور رااز موضوع مطلع وعملیات مکش رابصورت خودکارقطع مینماید.
دراین واحد باتوجه به کارایی موردنظر،علاوه برامکان انتخاب حجم مخزن میتوان روش تخلیه مخزن رانیز تعیین نمود.

 • سیستم تخلیه در بیگ بگ یا بشکه
 • سیستم تخلیه مداوم
 • سیستم تخلیه بوسیله Screw Conveyor

محفظه فیلتر و فیلتراصلی :

این واحدوظیفه تمیزکردن هوای همراه باغبار خارج شده ازسیکلون،مخزن واجازه ورود هوای تمیز وعاری ازگرد وغبار به واحدمکش و درواقع پمپ مکنده رادارد.
سیستم فیلتراسیون یکی ازنقاط بسیارحساس درسیستم های مکنده میباشد.
انتخاب سیستم فیلتراسیون بایدبه نحوی صورت پذیرد،که نه تنها درکمترین فضا بیشترین سطح فیلترجاسازی شود،بلکه قادربه جداسازی موثر ذرات ازهوا باشد.
بسته به نوع مواد،چند توع فیلترو روش نظافت آن رامیتوان برای دستگاهها درنظر گرفت،که ازآن جمله میتوان به مواردزیر اشاره نمود:
 • فیلترهای کتابی بالرزاننده مکانیکی
 • فیلترهای استوانه ای مجهزبه سیستم پالس جت
 • فیلتر های کارتریجی مجهزبه سیستم پالس جت
 • فیلترهای شانه ای مجهزبه سیستم Reverse
درسه مورداخیر، عمل نظافت بصورت کاملاً خودکار صورت پذیرفته ودیگر نیازی به خاموش کردن دستگاه ویا بازکردن فیلترها ونظافت آن بصورت دستی نخواهد بود.

واحد مکش:

این واحدشامل یک پمپ مکنده ازنوع دورانی غلطکی باجابجایی مثبت بوده که توسط تسمه پولی بایک الکتروموتور به عنوان نیروی محرکه،کوپل شده است.
علاوه براین،دراین واحد صداخفه کن،جهت کاهش سروصدای خروجی ازپمپ،شیرتخلیه وکیوم وهمچنین یک فیلترکارتریجی ازجنس پلی استربه عنوان فیلتر ثانویه(اطمینان)تعبیه شده تادرصورت خرابی ونشت درفیلترهای اولیه،از ورود ذرات وموادبه داخل پمپ مکنده جلوگیری نماید.

سیستم کنترل دستگاه:

این قسمت شامل یک تابلوی برق وفرمان دستگاه بوده که کلیه عملیات شامل:
روشن وخاموش کردن دستگاه،
کنترل سیستم نظافت فیلترها،
 کنترل سطح مواد مخزن،
مشاهده فشار کاری پمپ و…
راممکن میسازد.

سیستم لوله کشی:

باتوجه به طول مسیر،تعداد انشعابهای همزمان ونوع مواد،این واحد به نحوی طراحی میشود،که کل محیط راپوشش داده وحتی دردورترین نقاط میزان مکش به اندازه کافی باشد.
این سیستم میتواند توسط شرکت زاگرس صنعت آرکا ویا بااستفاده ازنقشه های اجرائی این شرکت توسط خریدار اجرا شود.

مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت