ZSARKA
zagros

کفشو های صنعتی

کفشو های صنعتی – زمین شور

کفشو های صنعتی – زمین شور

شستشوی سطح کف ازدیگر امور نظافتی مرتبط با انبارها میباشد.
این مرحله اغلب برای کفپوش های نه چندان آلوده یا نظافت شده با جاروبرقی یا سویپر بکار گرفته میشود.
شستشوی کف انبار موجب تمیزی و زیبایی سطح و جلوگیری از بلندشدن گردوخاک در محیط میگردد.
اسکرابر صنعتی با تجهیز به برس های شستشوی بهترین راه به منظور شستشوی کف انبار میباشد.
این دستگاه آب یا محلول شستشو رابرروی سطح برسها پاشش میکند تا برسها با چرخش بروی آلودگی ها،آنها از بین ببرند.

کفشو های صنعتی - زمین شور

موتور و تی مکنده دستگاه،با جمع آوری و مکش آلودگی ها، سطح راخشک میکنند تااز سرخوردن افراد جلوگیری شود.
اسکرابرها به دوصورت دستی و سرنشین دار قابل هدایت و کنترل هستند،که مدلهای دستی اغلب در انبارهای کم وسعت دارای موانع یا راهروهای باریک و مدلهای سرنشین دار درانبارهای وسیع به کارمی آیند.
درصورت ردنشدن  دستگاه خودرویی ازبعضی راهروها، میتوان ازیک اسکرابر دستی کوچک درکنار دستگاه اصلی استفاده نمود.

 

کفشوی سرنشین دار(SCRUBER)

باگسترش روزافزون محیط های تجاری واداری و نیازبه سرعت عمل بیشتر درنظافت این محیط هابه علت گستردگی آنها،کفشوی های صنعتی موردتوجه بیشتری واقع شده اند.
این نوع ازکفشوی ها دارای مخزن موادشوینده برای شستشوی سطوح وهمچنین مخزن ذخیره مایعات جمع آوری شده میباشند.

سویپپر - جاروب خیابانی

کفشوی بدون سرنشین(SCRUBER)

این نوع ازکفشوی ها ازلحاظ ویژگی همانند مدل سرنشین دار بوده بااین تفاوت که حجم کمتری رااشغال کرده وبرای نظافت محیط ها و راهروهای بافضای کم مناسبترمیباشند.

کفشو های صنعتی - زمین شور

کفشو های صنعتی – زمین شور

This post is also available in: enEnglish (English)10 , مارس

mohamad akhbari


جستجو