ZSARKA
zagros

مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت

مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت

مکنده مرکزی ، مکنده ثابت

مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت
شرکت زاگرس صنعت آرکا مکنده های مرکزی خودرا باتوجه به نیازهای خاص مشتریان واختصاصاً برای آنها طراحی وتولید مینماید.
كارخانجاتي كه باموادپودري وگرانول سروكار دارند ومحیط هایی همواره آلوده دارند،مانند:كارخانجات سيمان یاپتروشیمی،ازمكانهايي هستند،كه اين دستگاه ها ميتوانند بيشترين كارايي راداشته باشند.
این سیستمها تافشارمنفی 900میلی بار ومکش هوای 10000مترمکعب درساعت قابل ارائه می باشند.
مکنده های ثابت قادرند توسط شبکه لوله کشی،محوطه های وسیعی را درکارخانجات تحت پوشش قراردهند.

ازمزایای دستگاه مکنده مرکزی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 •  بالابردن استاندارهاي زیست محیطی
 • امكان انتقال موادپودري به نقاط مختلف و درفواصل مختلف
 • كاهش ضايعات ازطريق جمع آوري موادوبازگرداندن آنها به خطوط توليد
 • كاهش هزينه هاي نگهداري وتعمير دستگاههای خطوط توليد
 • سهولت درامر نظافت نسبت به سيستمهاي سنتي وجاروبرقي هاي متحرك
 • امكان لوله كشي درطبقات ودسترسي به مكان هاي دورازدسترس
 • کاهش هزینه های نظافت درکارخانه
 • امكان نصب دستگاه باقدرتهاي بالا جهت استفاده همزمان درنقاط مختلف كارخانه
 • امكان تخليه موادجمع آوري شده به صورتهاي مختلف

مکنده مرکزی ، مکنده ثابت

مکنده های مرکزی شامل قسمت های ذیل میباشند:

 1. سیکلون ومخزن مواد
 2. محفظه فیلتر وفیلتراصلی
 3. واحدمکش
 4. سیستم کنترل دستگاه
 5. سیستم لوله کشی
موادمکش شده ابتدا ازطریق لوله کشی،واردسیکلون مخزن دستگاه شده وبدین ترتیب،مواد ازگردوغبار جدا ودرپایین مخزن ته نشین میشود.
غبار جدا شده،وارد محفظه فیلتر شده که دراین قسمت بوسیله فیلترهای اولیه دستگاه،هوای آلوده تمیزشده ودرنهایت باعبور ازواحدمکش،ازطریق صداخفه کن های خروجی واردمحیط میشود.

سیکلون و مخزن مواد:

این واحد،مواد رااز غبارجدا نموده وبدین ترتیب مواد درپایین مخزن ته نشین میگردد،در آنجا ازطریق یک دریچه میتوان مواد راتخلیه نمود.
دراین مخزن،ازیک سنسورکنترل سطح مواداستفاده شده،درصورت بالارفتن سطح موادازسطح مجاز(پر شدن مخزن)عمل کرده.
پس از پرشدن مخزن بوسیله تابلوی فرمان اپراتور رااز موضوع مطلع وعملیات مکش رابصورت خودکارقطع مینماید.
دراین واحد باتوجه به کارایی موردنظر،علاوه برامکان انتخاب حجم مخزن میتوان روش تخلیه مخزن رانیز تعیین نمود.

مکنده مرکزی ، مکنده ثابت

 • سیستم تخلیه در بیگ بگ یا بشکه
 • سیستم تخلیه مداوم
 • سیستم تخلیه بوسیله Screw Conveyor

محفظه فیلتر و فیلتراصلی :

این واحدوظیفه تمیزکردن هوای همراه باغبار خارج شده ازسیکلون،مخزن واجازه ورود هوای تمیز وعاری ازگرد وغبار به واحدمکش و درواقع پمپ مکنده رادارد.
سيستم فيلتراسيون يكي ازنقاط بسيارحساس درسيستم هاي مكنده ميباشد.
انتخاب سيستم فيلتراسيون بايدبه نحوي صورت پذيرد،كه نه تنها دركمترين فضا بيشترين سطح فيلترجاسازي شود،بلکه قادربه جداسازی موثر ذرات ازهوا باشد.
بسته به نوع مواد،چند توع فيلترو روش نظافت آن راميتوان براي دستگاهها درنظر گرفت،كه ازآن جمله ميتوان به مواردزير اشاره نمود:
 • فيلترهاي كتابي بالرزاننده مكانيكي
 • فيلترهاي استوانه اي مجهزبه سيستم پالس جت
 • فيلتر هاي کارتریجی مجهزبه سيستم پالس جت
 • فیلترهای شانه ای مجهزبه سیستم Reverse
درسه مورداخیر، عمل نظافت بصورت کاملاً خودکار صورت پذیرفته ودیگر نیازی به خاموش کردن دستگاه ویا بازکردن فیلترها ونظافت آن بصورت دستی نخواهد بود.

مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت

واحد مکش:

این واحدشامل یک پمپ مکنده ازنوع دورانی غلطکی باجابجایی مثبت بوده که توسط تسمه پولی بایک الکتروموتور به عنوان نیروی محرکه،کوپل شده است.
علاوه براین،دراین واحد صداخفه کن،جهت کاهش سروصدای خروجی ازپمپ،شیرتخلیه وکیوم وهمچنین یک فیلترکارتریجی ازجنس پلی استربه عنوان فیلتر ثانویه(اطمینان)تعبیه شده تادرصورت خرابی ونشت درفیلترهای اولیه،از ورود ذرات وموادبه داخل پمپ مکنده جلوگیری نماید.

سيستم كنترل دستگاه:

این قسمت شامل یک تابلوی برق وفرمان دستگاه بوده که کلیه عملیات شامل:
روشن وخاموش کردن دستگاه،
کنترل سیستم نظافت فیلترها،
 کنترل سطح مواد مخزن،
مشاهده فشار کاری پمپ و…
راممکن میسازد.

سیستم لوله کشی:

باتوجه به طول مسیر،تعداد انشعابهای همزمان ونوع مواد،این واحد به نحوی طراحی میشود،که کل محیط راپوشش داده وحتی دردورترین نقاط میزان مکش به اندازه کافی باشد.
این سیستم میتواند توسط شرکت زاگرس صنعت آرکا ویا بااستفاده ازنقشه های اجرائی این شرکت توسط خریدار اجرا شود.

مکنده مرکزی یا جاروبرقی ثابت

This post is also available in: enEnglish (English)29 , می

mohamad akhbari


جستجو